Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Groblja
Groblja

Na području Grada Staroga Grada  nalaze se groblja u Starome Gradu, Vrbanju, Dolu i Selcima kojima, na temelju Odluke o grobljima („Službeni glasnik Grada Staroga Grada”, broj: 4/04, 8/04 i 1/08), upravlja naša tvrtka. 

Pružamo usluge ukopa, usluge korištenja mrtvačnice koja se nalazi na gradskom groblju u Starome Gradu te ostale pogrebne usluge, a posebnu brigu vodimo održavanju čistoće i hortikulturnom uređenju groblja.