Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.) - (u daljnjem tekstu: Zakon), Uprava Komunalno Stari Grad d.o.o., zastupana po direktorici Silvani Sanseović, mag. chem., dana 31. prosinca 2019. godine, donosi

Pravilnik o nabavi roba, radova, usluga i  projektnih natječaja do 200.000,00 kn i radova do 500.000,00 kn u društvu Komunalno Stari Grad d.o.o.