Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Raspisan je javni natječaj za direktora/icu društva Komunalno Stari Grad d.o.o. 

Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o., moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera,

2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim položajima,

3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,

4. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude,

5. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

- životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),

- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu) ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),

- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda,

- izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članaka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne stariju od 10 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,

- potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku 10 (deset) dana od dana objave natječaja u oglasniku „Narodne novine“, osobno ili poštom preporučeno na adresu: KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o., Trg Ploča , 21460 Stari Grad, s naznakom „ Prijava na natječaj za direktora – ne otvarati“.


Puni tekst Natječaja možete preuzeti na niže priloženoj poveznici.


KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.