Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu

 Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj: 7/19) i Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja tržnica na malo KLASA:363-02/20-01/5, URBROJ:2128/03-20-1, Komunalno Stari Grad d.o.o. raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu

 

Cijeloviti tekst Natječaja možete preuzeti na linku ispod.