Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Izmjena dokumentacije - Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu

- Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice -

29. srpnja 2019. godine donosi izmjene i dopune

J A V N O G    N A T J E Č A J A

za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Ribarnice u Starome Gradu