Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

Propisi međunarodnog prava

 EU Opća uredba o zaštiti podataka

Zakoni

Zakon o trgovačkim društvima

Zakon o komunalnom gospodarstvu

Zakon o zaštiti okoliša

Zakon o gospodarenju otpadom

Zakon o grobljima

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Zakon o zaštiti potrošača

Zakon o radu

Zakon o zaštiti na radu

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama

Uredbe i pravilnici

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave za razdoblje od 2021-2022 KSG

NABAVA:

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave Komunalno Stari Grad d.o.o.

NAUTIKA:

Uredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene

Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otovrene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodijele prihoda

Pravilnik o lučkim pristojbama

Pravilnik o lučkim naknadama

Lučke pristojbe za luke 1. kategorije

Lučke pristojbe za luke 1. kategorije (ENG) 

Pravilnik o visini lučkih pristojbi u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja

PARKING:

Pravilnik o znaku pristupačnosti ( NN broj 78/08, 87/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ( NN broj: 134/08, 139/08,143/08, 105/09, 52/10, 53/12) 

ČISTOĆA:

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske ("NN" broj 130/05)

Plan gospodarenja otpadom RH 2017.-2022.godine ("NN" broj 3/2017)    

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom ("NN" broj 50/2017)

Pravilnik o gospodarenju otpadom ("NN" broj: 106/2022) 

Odluke i drugi akti Grada Staroga Grada

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj: 7/19)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 1/18)

Odluka o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 4/14)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke uređenju prometa na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 4/16)

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih parkirališta i upravljanje javnim parkiralištima ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 7/15)

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 10/16)

Pravilnik o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 9/17)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 15/17)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta i zonama, vremenskom ograničenju trajanja parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na javnim parkiralištima u sustavu naplate na području Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj 9/18)

Zaključak i Očitovanje na novi cjenik javne usluge