Radno vrijeme:   Pon - Pet 7.00 - 15.00

 Raspisan je javni natječaj za direktora/icu društva Komunalno Stari Grad d.o.o. 

 
Kandidati za člana Uprave - direktora trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o., moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 
1. visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smjera,
 
2. najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim položajima,
 
3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 
4. nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga, te nepostojanje nepravomoćne presude,
 
5. posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
 
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:
 
- životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja,
 
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome),
 
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 
- dokaz o traženom radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (preslika ugovora o radu) ili potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
 
- uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog suda,
 
- izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članaka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, ne stariju od 10 dana od dana podnošenja prijave na natječaj,
 
- potvrdu o položenom vozačkom ispitu ili presliku vozačke dozvole.
 
 
 
Prijave na natječaj podnose se u roku 10 (deset) dana od dana objave natječaja u oglasniku „Narodne novine“, osobno ili poštom preporučeno na adresu: KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o., Trg Ploča , 21460 Stari Grad, s naznakom „ Prijava na natječaj za direktora – ne otvarati“.
 
 
 
Puni tekst Natječaja možete preuzeti na niže priloženoj poveznici.
 
 
 
KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o.